Local Government Investigations (Functions of Monitoring Officers and Standards Committees) (Wales) Regulations 2001 as amended “the Regulations”

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL

 

Local Government Investigations (Functions of Monitoring Officers and Standards Committees) (Wales) Regulations 2001 as amended “the Regulations”

 

The Standards Committee of the Vale of Glamorgan, on 26th January, 2022, considered allegations that Councillor L.O. Rowlands of the Vale of Glamorgan Council and Barry Town Council failed to comply with both Councils’ Codes of Conduct for Members.

 

The Standards Committee determined that Councillor L.O. Rowlands be suspended from being a Member of the Vale of Glamorgan Council and Barry Town Council for a period of one month.

 

A copy of the Report considered by the Standards Committee is available for inspection for 21 days from Friday, 18th February, 2022 as follows:

 

The Decision Notice of the Standards Committee meeting held on 26th January, 2022 can also be found at https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/_Committee%20Reports/Standards/2022/22-01-26/Decision-Notice.pdf

 

There being no appeal of the Standards Committee determination, the period of suspension from duties as a Vale of Glamorgan Councillor and Barry Town Councillor will commence on 18 February 2022 and end on 17 March 2022.

 

Copies of the report can be provided at a charge of £6.00 per copy.

 

 

Ms. D. Marles

Monitoring Officer

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU

18th February, 2022

CYNGOR BRO MORGANNWG

 

Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001 fel y’i diwygiwyd “y Rheoliadau”

 

Bu Pwyllgor Safonau Bro Morgannwg, ar 26 Ionawr, 2022, yn ystyried yr honiadau bod y Cynghorydd L.O. Methodd Rowlands o Gyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri â chydymffurfio â Chodau Ymddygiad y ddau Gyngor ar gyfer Aelodau.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Safonau fod y Cynghorydd L.O. Rowlands yn cael ei wahardd rhag bod yn Aelod o Gyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri am gyfnod o fis.

 

Mae copi o’r Adroddiad a ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau ar gael i’w archwilio am 21 diwrnod o ddydd Gwener, 18 Chwefror, 2022 fel a ganlyn:

 

 

Gellir gweld Hysbysiad o Benderfyniad cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 26 Ionawr, 2022 hefyd yn https://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/_Committee%20Reports/Standards/2022/22-01-26/Decision-Notice.pdf

 

Gan nad oes unrhyw apêl yn erbyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau, bydd y cyfnod atal o’i ddyletswyddau fel Cynghorydd Bro Morgannwg a Chynghorydd Tref y Barri yn dechrau ar 18 Chwefror 2022 ac yn dod i ben ar 17 Mawrth 2022.

 

Gellir darparu copïau o’r adroddiad am dâl o £6.00 y copi.

 

Ms. D. Marles,

Swyddog Monitro

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

Chwefror 18, 2022