Planning Officer

Mae Cyngor Tref Y Barri yn bwriadu penodi Swyddog Cynllunio llawn amser.

• Hoffech chi gymryd rôl arweiniol yn y gwaith cyffrous o ddatblygu Cynllun Cymunedol ar gyfer Y Barri?
• Allwch chi ddarparu cyngor cynllunio proffesiynol i’r Cyngor Tref ar yr holl geisiadau cynllunio y mae’r Awdurdod Cynllunio yn ymgynghori yn eu cylch?
• A oes gennych y sgiliau i weithio’n agos gyda thîm o gynghorwyr, swyddogion a’r gymuned?

Cyflog SCP 28 – 31 (£32,798 – 35,336) y flwyddyn – 37 awr yr wythnos

Ceir manylion llawn yn y Disgrifiad Swydd, neu i drafod y rôl, cysylltwch â’r Prif Swyddog emilyforbes@barrytowncouncil.gov.uk neu ffoniwch 07493939559

Ni dderbynnir dogfennau CV. Er mwyn gofyn am ffurflen gais dylech e-bostio info@barrytowncouncil.gov.uk neu ffonio 01446 738663.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Barry Town Council is recruiting a full time Planning Officer.

• Would you like to take a lead role in the exciting development of a Community Plan for Barry?
• Can you provide professional planning advice to the Town Council on all planning applications that it is consulted on by the Planning Authority?
• Do you have the skills to work closely with a team of councillors, officers and the community?

Salary SCP 28 – 31 (£32,798 – 35,336) per annum – 37 hours per week

Full details can be found in the Job Description or to discuss the role, please contact the Chief Officer emilyforbes@barrytowncouncil.gov.uk or call 07493939559

CVs not accepted. To request an application form please email info@barrytowncouncil.gov.uk or call 01446 738663.

Closing date for applications – Friday 21 October 2022

Please return completed applications to info@barrytowncouncil.gov.uk and mark the for the attention of The Chief Officer