Administrator

BARRY TOWN COUNCIL IS RECRUITING AN ADMINISTRATOR

Barry Town Council is a progressive employer, keen to develop the skills of its workforce to meet the needs of its services and all people in Barry.

We can offer:

• Tailored learning and Development to expand on your administrator knowledge
• Generous maternity, paternity, parental leave benefits (above statutory minimum)
• A central location in the heart of the town
• A fantastic supportive team ready to welcome you.

Joining our team, you’ll be responsible for providing general administrative duties, answering the phones, greeting members of the public and helping them with enquiries and managing social media platforms.

Please contact us for a full job description and person specification.

37 hrs a week, permanent

SCP 5-11 (£21,575 – £24,054 per annum)

Please note the closing date for all applications is Friday 3rd February 2023

Interviews will be held Barry Town Council Offices

Please contact info@barrytowncouncil.gov.uk for an application pack or advice about the role.

MAE CYNGOR TREF Y BARRI YN RECRIWTIO GWEINYDDYDD

Mae Cyngor Tref Y Barri yn gyflogydd blaengar sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau ei weithlu er mwyn cwrdd ag anghenion ei wasanaethau a’r holl bobl sy’n byw yn Y Barri.

Gallwn gynnig:

• Dysgu a datblygu wedi’i deilwra er mwyn ehangu ar eich gwybodaeth o rôl gweinyddydd
• Buddion mamolaeth, tadolaeth, absenoldeb rhiant hael (uwchlaw’r isafswm statudol)
• Lleoliad canolog ynghanol y dref
• Tîm gwych, cefnogol yn barod i’ch croesawu.

Wrth ymuno â’n tîm, byddwch yn gyfrifol am gyflawni dyletswyddau gweinyddol cyffredinol, ateb y ffonau, cyfarch aelodau’r cyhoedd a’u helpu gydag ymholiadau a rheoli llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Cysylltwch â ni i gael disgrifiad swydd llawn a manyleb berson.

37 awr yr wythnos, parhaol

SPC 5-11 (£21,575 – £24,054 y flwyddyn)

Sylwer mai’r dyddiad cau ar gyfer pob cais yw dydd Gwener, 3 chwefror 2023

Cynhelir cyfweliadau yn Swyddfeydd Cyngor Tref Y Barri

Cysylltwch ag info@barrytowncouncil.gov.uk i gael pecyn cais neu i gael gwybod mwy am y rôl.

0

Your Cart is Empty