PUBLICATION OF AUDITED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

Section 29 of the Public Audit (Wales) Act 2004 The Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 30th September 2022

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30th September 2022, Barry Town Council publish its accounting statements for the year ended 31st March 2022 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit, as the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

A Local Government Elector for the Council may obtain, inspect or take a copy of the Statement of Accounts by arrangement with the Town Clerk at the address and times set out below.

Copies will be provided to any local government elector on payment of £1.00 for each copy of the Annual Return:
Barry Town Council, Town Hall, King Square,
Holton Road, Barry, CF63 4RW
between 9.00 a.m. and 4.00 p.m. on Mondays to Fridays (excluding public holidays).
Signed: Emily Forbes
Chief Officer (Town Clerk)

CYNGOR TREF Y BARRI
CYHOEDDI CYFRIFON ACHWILIEDIG AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2022
Adran 29 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014
30ain Medi 2022
Mae rheoliad 15(5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30ain Medi 2022, i Cyngor Tref Y Barri gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Mawrth 2022 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurfled flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben, oherwydd nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoedd barn archwilio eto.

Gall Etholwr Llywodraeth Leol ar gyfer y Cyngor gael, archwilio neu gymryd copi o’r Datganiad Cyfrifon drwy drefniant âr Clerc yn y cyfeiriad ac ar yr adegau a nodir isod. Rhoddir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol ar ôl i ni dderbyn taliad o £1.00 am bob copi o’r Ffurflen Flynyddol:
Cyngor Tref Y Barri, Neuadd Y Dref, Sgwar Y Brenin,
Heol Holton, Y Barri, CF63 4RW
rhwng 9:00 – 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).
Llofnodwyd: Emily Forbes
Prif Swyddod (Clerc y Dref)