Memorials Laid Down at Merthyr Dyfan Cemetery

IMPORTANT INFORMATION
Memorial Headstone Safety

Barry Town Council, in accordance with health and safety legislation, is undertaking an ongoing inspection programme to check the condition of memorial headstones within its cemeteries. Any found to be unsafe and likely to cause serious injury may be laid flat or “lowered down” into the excavated area at the head of the grave in front of the memorial base (this will enable some or all of the inscription to remain visible).

Alternatively, the memorial may be “staked and banded” by the Council Memorial Inspector. The stakes and bands are attached to the memorials to ensure that the danger of the memorial in question falling and cause damage or harm to staff and visitors to the cemetery is reduced. As this is part of a programme introduced by government legislation it is an offence for the bands to be removed by any one other than the Memorial Inspector or a Memorial Mason engaged to carry out repairs to the said memorial on behalf of the family.

A memorial is the responsibility of the grave owner. Any memorials erected since November 2005 shouldn’t be unsafe but contact the mason that provided the headstone to see if they provide any guarantee and it would be the mason responsibility to rectify the headstone. The programme has been devised to ensure that the memorials that pose the greatest risk are dealt with first.

If you have any concerns about the testing or want information about how to make your memorial safe please contact the Cemetery Office during normal working hours on 01446 738663, email info@barrytowncouncil.gov.uk or write to:
Barry Town Council, Town Hall, Kings Square, Barry, CF63 4RW

Please find below a list of memorials that have been inspected in the most recent round of inspections In Merthyr Dyfan Cemetery on Section R, the list also includes a memorial on Y

Should you be a relative or know someone related to those interred in any of the following graves please contact us on the above telephone number or at the address given:

R757 Ace

R789 Cox

R882 James

R1035 Williams

R1052 McCarthy

R1058 Weston

R1084 Morgan

R1093 Williams

R1096 Barnett

R1114 Thomas

R1139 Nipper

R1140 Evans

R1145 Davies

R1146 Tilley

R1149 Stamp

R1150 Neale

Y 550

GOLYGYDDOL

GWYBODAETH BWYSIG
Diogelwch Cerrig Beddau

Mae Cyngor Tref Y Barri, yn unol â deddfwriaeth iechyd a diogelwch, yn cynnal rhaglen archwilio barhaus i wirio cyflwr cerrig beddau yn ei fynwentydd. Efallai y caiff unrhyw rai y gwelir nad ydynt yn ddiogel ac sy’n debygol o achosi anaf difrifol eu gosod yn wastad neu eu gosod yn yr ardal a gloddiwyd ar ben y bedd o flaen gwaelod y garreg (bydd hyn yn golygu y bydd yr arysgrif neu beth ohoni yn dal yn weladwy).

Fel arall, efallai y caiff y garreg fedd ei “stancio a’i bandio” gan Arolygydd Cerrig Beddau’r Cyngor. Gosodir y stanciau a’r bandiau ar y cerrig beddau i sicrhau bod y perygl y bydd y garreg fedd dan sylw yn cwympo ac yn peri difrod neu ddrwg i staff ac ymwelwyr â’r fynwent yn cael ei leihau. Gan fod hyn yn rhan o raglen a gyflwynwyd gan ddeddfwriaeth y llywodraeth mae’n drosedd i’r bandiau gael eu symud gan unrhyw un heblaw’r Arolygydd Cerrig Beddau neu Saer Maen a gyflogwyd i atgyweirio’r garreg fedd berthnasol ar ran y teulu.

Perchennog y bedd sy’n gyfrifol am y garreg fedd. Ni ddylai unrhyw gerrig beddau a godwyd er mis Tachwedd 2001 gael eu heffeithio ar yr amod y cawsant eu gosod yn unol â safonau NAMM & BRAMM. Lluniwyd y rhaglen i sicrhau yr ymdrinnir yn gyntaf â’r cerrig beddau sy’n peri’r risg mwyaf.

Os oes gennych unrhyw bryderon am y profi neu os hoffech gael gwybodaeth am sut i wneud eich carreg fedd yn ddiogel, dylech gysylltu â Swyddfa’r Fynwent yn ystod oriau gwaith arferol ar 01446 738663, e-bost info@barrytowncouncil.gov.uk neu ysgrifennu at:

Cyngor Tref Y Barri, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri, CF63 4RW

Wele isod restr o gerrig beddau a gafodd eu harchwilio yn y cylch archwilio diweddaraf ym Mynwent Merthyr Dyfan. Os ydych yn berthynas neu os gwyddoch am unrhyw un sy’n perthyn i’r sawl a gladdwyd yn y beddau canlynol gofynnir ichi gysylltu â ni ar y rhif ffôn uchod neu yn y cyfeiriad a roddir:

R757 Ace

R789 Cox

R882 James

R1035 Williams

R1052 McCarthy

R1058 Weston

R1084 Morgan

R1093 Williams

R1096 Barnett

R1114 Thomas

R1139 Nipper

R1140 Evans

R1145 Davies

R1146 Tilley

R1149 Stamp

R1150 Neale