About BarryAbout BarryAbout Barry

Barry's Latest News

Latest News

Notice of Conclusion of Audit / Hysbysiad O Gwblhau'r Archwiliad

Published on 01 October 2018  | Download | back to previous

NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT

Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the audit of Barry Town Council’s Statement of Accounts for the Year Ended 31 March 2018 has been completed and an unqualified opinion issued by the Council’s auditors, Grant Thornton LLP.

In accordance with Section 29 of the Public Audit (Wales) Act 2004 any interested local government elector may inspect and make copies of the Statement of Accounts and any report made to Barry Town Council by its auditors, and require copies of such statement or report to be delivered to them on payment of a reasonable charge.

This information is available on the Council’s website at www.barrytowncouncil.gov.uk and is available for inspection during normal office hours at the address below.

1 October 2018

Emily Forbes
Town Clerk
Barry Town Council
Council Offices
7 Gladstone Road
Barry
CF62 8NA

HYSBYSIAD CWBLHAU ARCHWILIAD

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau (Cymru) 2014

HYSBYSIR TRWY HYN y cafodd yr archwiliad o Ddatganiad Cyfrifon Cyngor Tref Y Barri ar gyfer y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2018 ei gwblhau ac y rhoddwyd barn ddiamod gan archwilwyr y Cyngor, Grant Thornton LLP.

Yn unol ag Adran 29 Deddf Archwiliadau Cyhoeddus (Cymru) 2004 gall unrhyw etholwr llywodraeth leol â diddordeb archwilio a gwneud copïau o’r Datganiad Cyfrifon ac unrhyw adroddiad a wnaed i Gyngor Tref Y Barri gan ei archwilwyr, a gofyn am gopïau o unrhyw ddatganiad neu adroddiad o’r fath trwy dalu tâl rhesymol.

Mae’r wybodaeth hon ar gael ar wefan y Cyngor yn www.barrytowncouncil.gov.uk ac mae ar gael i’w harchwilio yn ystod oriau swyddfa arferol yn y cyfeiriad isod.

1 Hydref 2018

Emily Forbes
Clerc y Dref
Cyngor Tref Y Barri
Swyddfeydd y Cyngor
7 Heol Gladstone
Y Barri
CF62 8NA

Find your councillor
FairTradeZurich Municipal Insurance Documents