Accounts and Audit (Wales) Regulations " />

About BarryGeneralOur Council

Barry's Latest News

Latest News

Notice of Conclusion of Audit / Hysbysiad O Gwblhau'r Archwiliad

Published on 31 August 2017  | Download | back to previous

Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the audit of Barry Town Council’s Statement of Accounts for the Year Ended 31 March 2017 has been completed and an unqualified opinion issued by the Council’s auditors, Grant Thornton LLP.

 

In accordance with Section 29 of the Public Audit (Wales) Act 2004 any interested local government elector may inspect and make copies of the Statement of Accounts and any report made to Barry Town Council by its auditors, and require copies of such statement or report to be delivered to them on payment of a reasonable charge.

 

This information is available on the Council’s website at www.barrytowncouncil.gov.uk and is available for inspection during normal office hours at the address below.

 

Emily Forbes
Town Clerk
Barry Town Council
Council Offices
7 Gladstone Road
Barry
CF62 8NA

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau (Cymru) 2014

 

HYSBYSIR TRWY HYNy cafodd yr archwiliad o Ddatganiad Cyfrifon Cyngor Tref Y Barri ar gyfer y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2017 ei gwblhau ac y rhoddwyd barn ddiamod gan archwilwyr y Cyngor, Grant Thornton LLP.

 

Yn unol ag Adran 29 Deddf Archwiliadau Cyhoeddus (Cymru) 2004 gall unrhyw etholwr llywodraeth leol â diddordeb archwilio a gwneud copïau o’r Datganiad Cyfrifon ac unrhyw adroddiad a wnaed i Gyngor Tref Y Barri gan ei archwilwyr, a gofyn am gopïau o unrhyw ddatganiad neu adroddiad o’r fath trwy dalu tâl rhesymol.

 

Mae’r wybodaeth hon ar gael ar wefan y Cyngor yn www.barrytowncouncil.gov.uk ac mae ar gael i’w harchwilio yn ystod oriau swyddfa arferol yn y cyfeiriad isod.

 

Emily Forbes
Clerc y Dref
Cyngor Tref Y Barri
Swyddfeydd y Cyngor
7 Heol Gladstone
Y Barri
CF62 8NA

Find your councillor
FairTradeZurich Municipal Insurance Documents