Our CouncilAbout BarryGeneral

Barry's Latest News

Latest News

Budget Consultation Update

Published on 06 March 2019  | Download | Back to previous

Thank you for taking the time to engage with us, either by taking part in our online poll or leaving your comments. We engaged with over 1000 people in Barry which is a fantastic response rate.

Throughout the engagement process, the Council recognises that there have been a few misconceptions regarding the work of the Town Council and we would like to take this opportunity to provide you with some further information.

What did we ask?

The Town Council’s Budget Consultation asked if residents of Barry were happy for the budget to be increased by 89p per month (a 20% increase) in order to deliver its plans and services.

What did you feedback?

The response from the public was that this increase was not favourable. There was a lot of confusion about the Town Council’s responsibilities and the Vale of Glamorgan Council’s responsibilities so some comments were not relevant to the Town Council’s budget. Some suggested spending less on Fireworks, Christmas lights and floral displays; whilst others were happy to pay to support these. Some comments showed a misperception or misunderstanding of the budget proposals and the work of the Town Council.

What did we do?

As a result, Barry Town Council listened to these concerns and met on Monday, 11 February 2019 and resolved to increase the budget by 10.04% - an increase of 44p per month to Barry residents, which means that a Band D Council Tax payer in Barry will be contributing £57.86 to the Town Council for next year; a cost of £4.82 per month.

What savings did we make?

Efficiencies and savings have been made by reducing budgets for photocopying, printing, stationery, Mayor’s hospitality and civic gifts, corporate events, Christmas Lights, community engagement and by using reserves to fund improvements to the Cemetery (a partial new fence required will cost £24,500). The Council resolved not to deliver any new projects at the Cemetery or at Pioneer Hall and not to put aside a £50,000 budget for future new services to be delivered. The Council has reduced how much it is putting into reserves for equipment and machinery and road repairs in the Cemetery. It should be noted that the Council should have between 3 and 12 months operating costs held in reserves in order to uphold good financial governance.

What will we focus on this year?

Large projects in the coming financial year include moving the offices to the Town Hall so that we can be more central and accessible to the public as well as completing the building of a new Community Centre at Cemetery Approach (in partnership with the Vale of Glamorgan Council).

What does the Town Council do?

Barry Town Council is your local Council and a completely separate body to the Vale of Glamorgan Council. The Town Council is the most local layer of government and as such deals with local issues that affect Barry and offers some of Barry’s local community services. Barry Town Council is responsible for running Merthyr Dyfan Cemetery, Pioneer Community Hall, the office of the Town Mayor, local events and activities. The Council funds the Fireworks display, Christmas Lights in shopping areas, older people’s Christmas dinners, the Memorial Hall and gives grants to local community grants to deliver activities. The Town Council comments on every planning application but cannot make decisions on planning. The Vale of Glamorgan Council is the Unitary Authority and has statutory duties that it must deliver such as social services, education, highways, refuse (to name but a few).

Barry Town Council funds the Christmas Lights at High Street, Holton Road and Park Crescent. The Christmas lights are supported and appreciated greatly by Traders who fund the electricity costs between themselves. High Street and Holton Road Traders also organise the events which accompany the Christmas lights switch on, for example and will fundraise for these events throughout the year. They often apply to the Town Council for financial support for these events too. The Vale of Glamorgan Council is responsible for road closures.

Barry Town Council has funded the Barry Firework display for a number of years organised by the Rotary Club. The Town Council funds the cost of the fireworks, the PA system, insurance etc. whilst the Rotary Club fundraises throughout the year to deliver their charitable aims. This year, Barry Round Table supported the event by organising additional entertainment; it is planned that the 2019 Fireworks Fiesta event will build on last year’s. Barry Town Council’s contribution last year was £10,000 in order to make the event free to the public and inclusive for all to enjoy.

The floral displays at Holton Road were an initiative brought to the Shop Local Group by traders of Holton Road who felt improving the appearance of the road would improve the shopping experience. The initial costs have been higher due to the purchase of the planters, delivery and the ongoing maintenance costs that the Council pays the Vale of Glamorgan Council to maintain as part of their Parks Division. Therefore, the planters will cost less this year. The future plans are to enlist a team of volunteers to maintain the displays to reduce the costs even further.

How can you have your say?
o Get in touch with us add email (info@barrytowncouncil.gov.uk), phone (01446) 704920, Facebook (@Barry Town Council), Twitter (@barry_tc) or Barry Town Council, 7 Gladstone Road, Barry, CF62 8NA
o Give us feedback on our services
o The public can attend Town Council meetings
o Agendas and minutes are on the website and in the Library
o If you are a local trader you can join the Shop Local group
o If you are a community group, get in touch with our Community Development Officer with your ideas

Gwrando ar eich llais

Diolch ichi am gymryd yr amser i ymgysylltu â ni, naill ai trwy gymryd rhan yn ein pleidlais ar-lein neu adael eich sylwadau. Llwyddwyd i ymgysylltu â mwy na 1000 o bobl yn Y Barri, sy’n gyfradd ymateb ryfeddol.

Trwy gydol y broses ymgysylltu, mae’r Cyngor wedi cydnabod y bu rhai camganfyddiadau ynghylch gwaith y Cyngor Tref  ac fe hoffem gymryd y cyfle hwn i gynnig rhywfaint rhagor o wybodaeth ichi.

Beth wnaethom ni ofyn?

Gofynnodd Ymgynghoriad Cyllideb y Cyngor Tref  a oedd trigolion Y Barri yn hapus iddo gynyddu’r gyllideb 89c y mis (codiad o 20%) er mwyn gweithredu ei gynlluniau a’i wasanaethau.

Beth oedd eich adborth?

Yr ymateb gan y cyhoedd oedd nad oeddent yn croesawu’r cynnydd hwn. Roedd llawer o ddryswch ynghylch cyfrifoldebau’r Cyngor Tref a chyfrifoldebau Cyngor Bro Morgannwg, ac o’r herwydd nid oedd rhai sylwadau yn berthnasol i gyllideb y Cyngor Tref. Awgrymodd rhai y dylid gwario llai ar Dân Gwyllt, goleuadau Nadolig ac arddangosiadau blodau, ond roedd eraill yn hapus i dalu i gefnogi’r rhain. Roedd rhai sylwadau yn dangos camganfyddiad neu gamddealltwriaeth ynghylch cynigion y gyllideb a gwaith y Cyngor Tref .

Beth wnaethom ni?

O’r herwydd, gwrandawodd Cyngor Tref Y Barri ar y pryderon hyn ac fe gyfarfu ar ddydd Llun, 11 Chwefror 2019 a phenderfynodd gynyddu’r gyllideb 10.04% - cynnydd o 44c y mis ar gyfer trigolion Y Barri, sy’n golygu y bydd talwr Treth Cyngor Band D yn Y Barri yn cyfrannu £57.86 i’r Cyngor Tref  am y flwyddyn nesaf; cost o £4.82 y mis.

Pa arbedion wnaethom ni?

Cafodd arbedion eu gwneud trwy leihau cyllidebau ar gyfer llungopïo, argraffu, deunydd swyddfa, lletygarwch y Maer a rhoddion dinesig, digwyddiadau corfforaethol, Goleuadau Nadolig, ymgysylltu cymunedol a thrwy ddefnyddio arian wrth gefn i dalu am welliannau i’r Fynwent (bydd ffens newydd sydd ei hangen yn costio £24,500). Penderfynodd y Cyngor beidio cyflawni unrhyw brosiectau newydd yn y Fynwent nac yn Neuadd Pioneer ac i beidio neilltuo cyllideb o £50,000 ar gyfer cyflwyno gwasanaethau newydd i’r dyfodol. Mae’r Cyngor wedi lleihau faint o arian mae’n ei roi wrth gefn ar gyfer offer a pheiriannau a gwaith atgyweirio ffordd yn y Fynwent. Dylid nodi y dylai fod gan y Cyngor rhwng 3 a 12 mis o gostau gweithredol wedi’u cadw wrth gefn er mwyn cynnal llywodraethiant ariannol da.

Ar beth fyddwn ni’n canolbwyntio eleni?

Mae’r prosiectau mawr yn y flwyddyn ariannol nesaf yn cynnwys symud swyddfeydd i Neuadd y Dref fel y gallwn fod yn fwy canolog a hygyrch i’r cyhoedd yn ogystal â gorffen adeiladu Canolfan Gymunedol newydd yn Rhodfa’r Fynwent (mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg).

Beth mae’r Cyngor Tref yn wneud?

Cyngor Tref Y Barri yw eich Cyngor lleol ac mae’n gorff cwbl ar wahân i Gyngor Bro Morgannwg. Y Cyngor Tref  yw’r haen fwyaf lleol o lywodraeth, ac o’r herwydd ef sy’n delio â materion lleol sy’n effeithio’r Barri ac sy’n darparu rhai o wasanaethau cymunedol lleol Y Barri. Mae Cyngor Tref Y Barri yn gyfrifol am redeg Mynwent Merthyr Dyfan, Neuadd Gymunedol Pioneer, swyddfa Maer y Dref, digwyddiadau a gweithgareddau lleol. Mae’r Cyngor yn ariannu’r arddangosiad Tân Gwyllt, Goleuadau Nadolig mewn ardaloedd siopa, ciniawau Nadolig i bobl hŷn, y Neuadd Goffa ac mae’n rhoi grantiau i fudiadau cymunedol lleol i gyflawni gweithgareddau. Mae’r Cyngor Tref yn cynnig sylwadau ar bob cais cynllunio ond ni all wneud penderfyniadau ar gynllunio. Cyngor Bro Morgannwg yw’r Awdurdod Unedol ac mae ganddo ddyletswyddau statudol y mae’n rhaid iddo eu cyflawni megis gwasanaethau cymdeithasol, addysg, priffyrdd, sbwriel (i enwi rhai yn unig).

Mae Cyngor Tref Y Barri yn ariannu’r Goleuadau Nadolig ar y Stryd Fawr, Heol Holton a Chilgant y Parc. Mae’r goleuadau Nadolig yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi’n fawr gan fasnachwyr sy’n ysgwyddo costau’r trydan rhyngddynt. Mae masnachwyr y Stryd Fawr a Heol Holton hefyd yn trefnu’r digwyddiadau sy’n gysylltiedig â throi’r goleuadau Nadolig ymlaen, er enghraifft, a bydd yn codi arian ar gyfer y digwyddiadau hyn trwy gydol y flwyddyn. Maen nhw’n aml yn gwneud cais i’r Cyngor Tref am gymorth ariannol ar gyfer y digwyddiadau hyn hefyd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrifol am gau heolydd.

Mae Cyngor Tref Y Barri wedi ariannu arddangosiad Tân Gwyllt Y Barri a drefnwyd gan y Clwb Rotari am nifer o flynyddoedd. Mae’r Cyngor Tref  yn ariannu cost y tân gwyllt, y system sain, yswiriant ac ati, ac mae’r Clwb Rotari yn codi arian trwy gydol y flwyddyn er mwyn cyflawni eu nodau elusennol. Eleni, cefnogodd Bord Gron Y Barri y digwyddiad trwy drefnu adloniant ychwanegol; y bwriad yw y bydd digwyddiad Fiesta Tân Gwyllt 2019 yn adeiladu ar un y llynedd. Roedd cyfraniad Cyngor Tref Y Barri y llynedd yn £10,000 er mwyn gwneud y digwyddiad yn un rhad ac am ddim i’r cyhoedd ac yn un cynhwysol y gallai pawb ei fwynhau.

Roedd yr arddangosiadau blodau yn Heol Holton yn fenter a gyflwynwyd i’r Grŵp Siopa’n Lleol gan fasnachwyr Heol Holton oedd yn teimlo y byddai gwella golwg yr heol yn gwella’r profiad siopa. Mae’r costau cychwynnol wedi bod yn uwch oherwydd y bu’n rhaid prynu’r potiau plannu, costau cyflenwi a’r costau cynnal a chadw parhaus y mae’r Cyngor yn eu talu i Gyngor Bro Morgannwg i’w cynnal a chadw yn rhan o’u His-adran Parciau. Felly, bydd y potiau plannu yn costio llai eleni. Y cynlluniau i’r dyfodol yw trefnu tîm o wirfoddolwyr i ofalu am yr arddangosiadau er mwyn lleihau costau fwy fyth.

Sut allwch chi ddweud eich dweud?

  • Cysylltwch â ni info@barrytowncouncil.gov.uk, 01446 704920, Facebook @Barry Town Council, Twitter @barry_tc o Cyngor Tref y Barri, 7 Heol Gladstone, Y Barri, CF62 8NA
  • Rhowch adborth inni ar ein gwasanaethau
  • Gall y cyhoedd ddod i gyfarfodydd y Cyngor Tref
  • Mae agenda a chofnodion ar y wefan ac yn y Llyfrgell
  • Os ydych yn fasnachydd lleol gallwch ymuno â’r grŵp Siopa’n Lleol
  • Os ydych yn grŵp cymunedol, cysylltwch â’n Swyddog Datblygu Cymunedol i drafod eich syniadau

 

Find your councillor
FairTradeZurich Municipal Insurance Documents